Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky projektu „Pojď hrát hokej“

I. Základní ustanovení

a) Projekt „Pojď hrát hokej“ (dále jen jako "Projekt") je provozován Českým svazem ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440 (dále jen jako "ČSLH“). ČSLH je vlastníkem a provozovatelem webových stránek  www.pojdhrathokej.cz. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání webových stránek www.pojdhrathokej.cz se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

b) Uživatel se zavazuje, že se při používání webových stránek www.pojdhrathokej.cz bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů.

c) Jakékoliv užití webových stránek www.pojdhrathokej.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších kopií je zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ČSLH a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek www.pojdhrathokej.cz.

 

II. Účast v projektu

a) Účast v Projektu je určena fyzickým osobám, které se zúčastní náboru v rámci akce „Týden hokeje“ v hokejovém klubu, který je členem ČSLH a prostřednictvím svých družstev se účastní mládežnických soutěží ČSLH v ledním hokeji a zároveň je registrován do Projektu, které řádně vyplnily a odevzdaly příslušnému pracovníkovi náboru formulář „Zápis do projektů Pojď hrát hokej a Hokejka“ v souladu s těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „Účastník“). Dále je účast v projektu určena fyzickým osobám, které vyplní registrační formulář na webových stránkách www.pojdhrathokej.cz.

b) Účastníci, kteří v daném roce splní podmínky definované ČSLH, mají nárok na případnou odměnu. Tyto podmínky i odměna spojená s jejich splněním budou určeny vždy k 1. září příslušného kalendářního roku a zveřejněny na webových stránkách www.pojdhrathokej.cz.

c) Účastník je oprávněn kdykoliv svou účast v Projektu ukončit, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu: Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, nebo zasláním oznámení na e-mail: pojdhrathokej@czehockey.cz. Účast v Projektu zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení ČSLH.

 

III. Ochrana osobních údajů

a) Vyplněním a odevzdáním formuláře „Zápis do projektů Pojď hrát hokej a Hokejka“ uděluje Účastník v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) správci databáze Osobních údajů: Český svaz ledního hokeje z.s., IČO: 00536440 se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaný pod spisovou značkou L 852 vedenou u Městského soudu v Praze (Dále jen „Správce“).

b) Pro účely těchto všeobecných podmínek se Osobními údaji rozumí osobní a identifikační údaje Účastníků a oprávněných zástupců Účastníků. Osobními a identifikačními údaji subjektů se rozumí zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace vztažené k hokeji (zdali je zákonným zástupcem dítěte mladšího 15 let, včetně informací o dítěti /jméno, příjmení, pohlaví, datum narození/).

c) Účelem zpracování Osobních údajů je zasílání pravidelných newsletterů s odbornými informacemi z oblasti ledního hokeje, zasílání obchodních sdělení, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Účastníkovi poskytne Správce, případně zpracovatel prostřednictvím zasílání informací, nabídek účasti na marketingových soutěžích a anketách, a to elektronickými prostředky (zejména e-mailem). Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluje Účastník dobrovolně, a to na dobu 10 let od data poskytnutí souhlasu, a je si vědom, že právním základem zpracování Osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

d) Účastník souhlasí s tím, aby Správce za účelem uvedeným v předchozím odstavci pověřil zpracováním Osobních údajů jako zpracovatele společnosti:

  • eSports.cz, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, PSČ 326 00, IČO: 26340933;
  • ACOMWARE s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25047965

e) Dalšími příjemci Osobních údajů mohou být právnické osoby, členové ČSLH, prostřednictvím svých družstev se účastnící mládežnických soutěží ČSLH v ledním hokeji a zároveň registrované do Projektu (dále jen jako „Příjemce“).

f) Souhlas učinil Účastník vědomě, srozumitelně, vážně, určitě a svobodně. Účastník má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů zejména práva popsaná v § 11 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo být informován o zpracování osobních údajů, právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo žádat opravu svých Osobních údajů a právo žádat po Správci (či zpracovateli) vysvětlení anebo odstranění závadného stavu vzniklého při zpracování Osobních údajů. Ve věci zpracování Osobních údajů se může Účastník kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, bude-li mít za to, že zpracování Osobních údajů vykazuje jakéhokoliv nedostatky. Účastník je dále oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu sídla ČSLH, nebo zasláním oznámení na e-mail: pojdhrathokej@czehockey.cz. V takovém případě účast Účastníka v Projektu zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení ČSLH.

 

IV. Udělení souhlasu s pořízením a užitím fotografie a video nahrávky

a) Účastník a jeho zákonný zástupce výslovně souhlasí, dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že ČSLH nebo Příjemce a jejich pověření pracovníci (dále jen jako „Pořizovatel“) pořídili fotografie a video nahrávky Účastníka související s Projektem, a to zejména, nikoliv však výlučně, pro komunikační a propagační účely.

b) Dále Účastník a jeho zákonný zástupce souhlasí s užitím fotografií a video nahrávek pořízených dle písmena a) tohoto článku, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to jakýmkoliv způsobem pro účely Projektu.

c) Pořizovatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a video nahrávek jako svých autorských děl jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely související s realizací Projektu.

d) Fotografie či videonahrávka může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

 

IV. Závěrečná ustanovení

a) ČSLH je oprávněn kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto všeobecných podmínek, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na webové stránce www.pojdhrathokej.cz a zároveň zasláno Účastníkům na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Změny všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na příslušné webové stránce. V případě nesouhlasu se změnou všeobecných podmínek může Účastník svou účast v Projektu ukončit způsobem uvedeným v čl. II. písm. c) těchto všeobecných podmínek.

b) ČSLH je oprávněn kdykoli Projekt ukončit, a to bez jakýchkoli právních nároků Účastníků.

c) Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 9. 2017.

 

Český svaz ledního hokeje z.s.

Citáty

phpdUpOGd
Henrik Lundqvist

brankář New York Rangers a olympijský vítěz

„Pokud náhodou zaškobrtneš a spadneš na zpátky na zem, nezalekni se toho. Jen se ujisti, že se dokážeš znovu postavit."

TOPlist