Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky projektu „Pojď hrát hokej“

I. Základní ustanovení

a) Projekt „Pojď hrát hokej“ (dále jen „Projekt“) je provozován Českým svazem ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440 (dále jen „ČSLH“). ČSLH je vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.pojdhrathokej.cz. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání webových stránek www.pojdhrathokej.cz se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

b) Uživatel se zavazuje, že se při používání webových stránek www.pojdhrathokej.cz bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů.

c) Jakékoliv užití webových stránek www.pojdhrathokej.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších kopií je zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv ČSLH a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek www.pojdhrathokej.cz.

 

II. Účast v projektu

a) Účast v Projektu je určena fyzickým osobám, které se zúčastní náboru v rámci akce „Týden hokeje“ v hokejovém klubu, který je členem ČSLH a prostřednictvím svých družstev se účastní mládežnických soutěží ČSLH v ledním hokeji a zároveň je registrován do Projektu, které řádně vyplnily a odeslaly online formulář „Zápis do projektu Pojď hrát hokej“ v souladu s těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „Účastník“). Dále je účast v Projektu určena fyzickým osobám, které vyplní registrační formulář na webových stránkách www.pojdhrathokej.cz.

b) Účastník je oprávněn kdykoliv svou účast v Projektu ukončit, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu: Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, nebo zasláním oznámení na e-mail: pojdhrathokej@czehockey.cz. Účast v Projektu zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení ČSLH.

 

III. Ochrana osobních údajů

a) Vyplněním a odevzdáním formuláře „Zápis do projektu Pojď hrát hokej“ bere účastník na vědomí, že v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) správce Osobních údajů: Český svaz ledního hokeje z.s., IČ: 005 36 440, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaný pod spisovou značkou L 852 vedenou u Městského soudu v Praze (Dále jen „Správce“) zpracovává jeho osobní údaje. Účelem zpracování Osobních údajů dle tohoto bodu je zajištění účasti Účastníka na Projektu.

b) Pro účely těchto všeobecných podmínek se Osobními údaji rozumí osobní a identifikační údaje Účastníků a Oprávněných zástupců Účastníků. Osobními a identifikačními údaji subjektů se rozumí zejména jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace vztažené k hokeji včetně informací o dítěti /jméno, příjmení, pohlaví a datum narození /. Pro účast v Projektu je třeba tyto Osobní údaje Správci poskytnout.

c) Využití Osobních údajů zpracovaných na základě písm. a) tohoto bodu všeobecných podmínek pro marketingové účely Správce je podmíněno podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů Účastníkem ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. a) Nařízení. Marketingovými účely se rozumí zejména zasílání newsletterů s odbornými informacemi z oblasti ledního hokeje, zasílání obchodních sdělení, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a subjektů vymezených dle písm. d) tohoto bodu všeobecných podmínek, které Účastníkovi poskytne Správce, případně zpracovatel prostřednictvím zasílání informací, nabídek účasti na marketingových soutěžích a anketách, komunikace s Účastníkem a jeho Oprávněným zástupcem za účelem poskytnutí odměny za účast v Projektu a registraci do ČSLH, a to elektronickými prostředky (zejména e-mailem). Souhlas učinil Účastník vědomě, srozumitelně, vážně, určitě, svobodně, dobrovolně a na dobu 10 let od data poskytnutí souhlasu. Souhlas je možné odepřít.

d) Osobní údaje mohou být zpracovány těmito zpracovateli:

  • eSports.cz, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, PSČ 326 00, IČO: 26340933;
  • ACOMWARE s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 25047965;
  • další zpracovatel explicitně uvedený na webových stránkách projektu.

e) Dalšími příjemci Osobních údajů mohou být právnické osoby, členové ČSLH, prostřednictvím svých družstev se účastnící mládežnických soutěží ČSLH v ledním hokeji a zároveň registrované do Projektu (dále jen „Příjemce“). Správce nemá úmysl předávat Osobní údaje Účastníka do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

f) Účastník má v souvislosti se zpracováním Osobních údajů práva popsaná v čl. 12 až 22 Nařízení, tj. zejména právo být informován o zpracování Osobních údajů, právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo žádat opravu svých Osobních údajů, právo na výmaz svých Osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co odpadne účel jejich zpracování nebo je odvolán souhlas s jejich zpracováním, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastník je dále oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu sídla ČSLH, nebo zasláním oznámení na e-mail: pojdhrathokej@czehockey. cz. Osobní údaje v tomto případě budou vymazány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání souhlasu ČSLH.

 

IV. Pořizování fotografií z akcí Týden hokeje

a) Účastník a jeho Oprávněný zástupce bere na vědomí, že během účasti na Projektu může dojít k zachycení jeho podoby fotografií či videozáznamem ze strany ČSLH, Příjemce či jejich pověřených pracovníků (dále jen ,,Pořizovatel‘‘). Takto pořízené záběry mohou být následně Pořizovatelem zveřejněny pouze za účelem informování veřejnosti o Projektu v rámci článku či jiného druhu zpravodajství, který pojednává o Projektu.

b) Pořizovatel se zavazuje k výše uvedenému účelu zveřejnit pouze záběry zachycující atmosféru v rámci účasti na Projektu. Pořizovatel se zavazuje chránit soukromí Účastníka.

c) Pořizovatel informuje Účastníka a jeho Oprávněného zástupce, že ke zpracování fotografií a videozáznamů za účelem informování veřejnosti o Projektu je oprávněn na základě § 89 Občanského zákoníku.

 

V. Závěrečná ustanovení

a) ČSLH je oprávněn kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto všeobecných podmínek, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na webové stránce www.pojdhrathokej.cz . Změny všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na příslušné webové stránce. V případě nesouhlasu se změnou všeobecných podmínek může Účastník svou účast v Projektu ukončit způsobem uvedeným v čl. II. písm. c) těchto všeobecných podmínek.

b) ČSLH je oprávněn kdykoli Projekt ukončit, a to bez jakýchkoli právních nároků Účastníků nebo jejich Oprávněných zástupců.

c) Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 7. 2022.

 

Český svaz ledního hokeje z.s.

Citáty

phps86y94
Henrik Lundqvist

brankář New York Rangers a olympijský vítěz

„Být gólmanem je z 90 % o hlavě. Pokud se zaseknete ve svých vlastních myšlenkách, nebudete mít soustředění potřebné do zápasu a k úspěchu. Když jste ještě malí, nikdo vám tohle neřekne. Nejlepší způsob, jak získat správné rozpoložení, je začít se hokejem bavit. Zbytek přijde samo.“